ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΡΙΝΘΙΑΝΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Λιμενάρχη Κορίνθου ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 08/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ: Ω5ΝΕ4653ΠΩ-94Ο)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Λιμενάρχης Κορίνθου
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. (α) του άρθρου 141 του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ
Α΄161).
β. Τις διατάξεις των άρθρων 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κορίνθου (ΦΕΚ Β΄ 326/1978).
γ. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ Α΄166).
δ. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β΄ 1929/2018), όπως ισχύει.
ε. Τα πρακτικά των Επιτροπών του άρθρου 35 του υπ΄ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα τα οποία αφορούν στον
χαρακτηρισμό παραλιών της περιοχής αρμοδιότητας του Λ/Χ Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α΄
Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄ Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ΄ Λ/Τ Κιάτου), ως ΄΄πολυσύχναστων΄΄.
στ. Την ανάγκη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή
ατυχημάτων στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων
υπαγωγής (Α΄ Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄ Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ΄ Λ/Τ Κιάτου) για το έτος 2022.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 08/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ: Ω5ΝΕ4653ΠΩ-94Ο) ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.- Την απαγόρευση της αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο
εντός της θαλάσσιας ζώνης η οποία οριοθετείται από πλωτούς σημαντήρες που επισημαίνουν το σημείο που
φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις χαρακτηρισμένες ως ‘’πολυσύχναστες’’ από την αρμόδια
επιτροπή του άρθρου 35 του ανωτέρω (δ) σχετικού παραλίες, περιοχής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου
και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α΄Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ΄Λ/Τ
Κιάτου) (αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά) και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το
εξωτερικό μέρος τους.
2.- Η ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλεία στις ως άνω θαλάσσιες περιοχές
θα διενεργείται μόνο κατά τις νυκτερινές ώρες (μετά την δύση του ηλίου και έως την ανατολή) σε απόσταση
τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων από τυχόν λουόμενους και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή
κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

3.- Eκτός των ορίων των ανωτέρω θαλάσσιων περιοχών η αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας του
Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α΄Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄Λ/Τ Π.
Επιδαύρου και Δ΄Λ/Τ Κιάτου), στις οποίες υπάρχουν λουόμενοι, θα διενεργείται ως κάτωθι:
α) Επαγγελματική αλιεία με σκάφος:
Με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την
πλησιέστερη ακτή.
β) Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με την χρήση του αλιευτικού εργαλείου παραγάδι:
Σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.
γ) Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με λοιπά αγκιστρωτά εργαλεία:
2
Αφούν ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις για την κίνηση των ερασιτεχνικών σκαφών και με
την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.
δ) Ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλεία:
Σε απόσταση είκοσι (20) τουλάχιστον μέτρων από τυχόν λουόμενους που υπάρχουν στην περιοχή και με
την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.
4.- Οι ως άνω απαγορεύσεις – ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από την 7η
Ιουνίου 2022 έως και την 30η
Σεπτεμβρίου
2022.
5.- Η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία θα διενεργείται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές σύμφωνα με τις
προβλέψεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 373/85 ΦΕΚ Α΄ 131, όπως ισχύει).

 1. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Λιμεναρχείου
  Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες συντρέχουσες ευθύνες
  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄
  261), όπως ισχύει.
 2. Κάθε προγενέστερη Απόφαση η οποία ρυθμίζει ίδια θέματα, καταργείται.
 3. Να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για
  εκτέλεση.-
  Ο Λιμενάρχης
  Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Χαρακτηρισμένες ως ‘’πολυσύχναστες’’ από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 35 του ανωτέρω (δ)
  σχετικού παραλίες, περιοχής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής
  (Α΄Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ΄Λ/Τ Κιάτου) είναι αναλυτικά οι παρακάτω:
  • Παραλία ΄΄Καλάμια΄΄, Δήμου Κορινθίων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο
  56΄31,75΄΄ Β 22
  ο
  55΄22,52΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37
  ο
  56΄10,90΄΄ Β 22
  ο
  54΄51,13΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.
  • Παραλία ΄΄Λουτρακίου εντός Χ.Ζ.Λιμένα΄΄, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, από το
  σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο
  58΄36,91΄΄ Β 22ο
  58΄35,81΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο
  58΄24,41΄΄
  Β 22ο
  58΄30,69΄΄ Α, μήκους 400 μέτρων.
  • Παραλία ΄΄Λουτρακίου, Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 57΄52,16΄΄ Β 22ο 58΄13,42΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 58΄24,41΄΄ Β 22ο 58΄30,69΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων. • Παραλία ΄΄Πευκάκια, Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, από το σημείο με γεωγραφικό
  στίγμα 37ο
  56΄09,87΄΄ Β 23ο
  09΄02,66΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο
  55΄42,09΄΄ Β 23ο
  08΄41,78΄΄ Α,
  μήκους 1.000 μέτρων.
  • Παραλία ΄΄Βραχατίου΄΄, Δήμου Βέλου Βόχας (Εντός Χ.Ζ.Λ. Βραχατίου), από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα
  37ο
  57΄52,57΄΄ Β 22ο
  48΄11,21΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο
  57΄50,41΄΄ Β 22ο
  48΄23,60΄΄ Α, μήκους
  300 μέτρων.
  • Παραλία ΄΄Μπούσουλας“, Δήμου Μεγαρέων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο
  58΄15,71΄΄ Β 23
  ο
  13΄30,00΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο
  57΄59,13΄΄ Β 23
  ο
  12΄55,88΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.
  • Παραλία ΄΄Ψάθα΄΄, Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 38ο
  07΄0,04΄΄ Β 23ο
  13΄2,36΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 38ο
  06΄27,07΄΄ Β 23ο
  13΄2,58΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
  Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1.- ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε
  πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
  2.- ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο
  Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
  3.- ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ(Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε
  πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
  3
  4.- ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ(Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και
  της με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
  5.- ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και της με
  κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
  6.- ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ(Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε
  πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
  7.- ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και της με
  κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
  8.- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο
  Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
  9.- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό
  Κατάστημα και της με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
  10.- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (για σχετική ενημέρωση των μελών
  του Συλλόγου).
  11.- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΙΑΤΟΥ (για σχετική ενημέρωση των μελών του
  Συλλόγου).
  12.- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ
  ΣΩΣΤΗΣ».
  13.- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
  14.- ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ».
  15.- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)
  16.- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.)
  17.- Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/Α΄ Λ/Τ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ.
  18.- Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/Β΄ Λ/Τ ΙΣΘΜΙΑΣ.
  19.- Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/Γ΄ Λ/Τ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.
  20.- Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/Δ΄ Λ/Τ ΚΙΑΤΟΥ.
  ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 4. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΛ.ΑΛ. (υ.τ.α.).
 5. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. (υ.τ.α.).
  3.- Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./1η
  ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.).
 6. Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ (Με την παράκληση ενημέρωσης του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο).
 7. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ (Με την παράκληση ενημέρωσης του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο).
 8. Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Με την παράκληση ενημέρωσης του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο).
  7.- Μ.Μ.Ε. (Με την παράκληση ενημέρωσης του κοινού).
  ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
  1.- Γρ. κ. Λιμενάρχη.
  2.- Γρ. κ. Υπολιμενάρχη.
  3.- Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας.
  4.- Γραφεία: Γενικής Αστυνομίας, Αλιείας, Π.Χ.Μ.
  5.- Κυβερνήτες Π.Λ.Σ. 342, 343, 1006.
  6.- Φάκελο Α/Φ.
  7.- Γρ. Επιστασίας.
  8.- Προσωπικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) υπηρετούντων στελεχών στο Λ/Χ Κορίνθου και
  στα υπαγόμενα Λ/Τ.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο