ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 03/12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος 27-11-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19300
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣ: α)τον κ. Δήμαρχο
β)τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Στις 3 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική
συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας
epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ – ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α – «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί εκδόσεως ψηφίσματος για την παράταση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο
  Εθνικό Κτηματολόγιο – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
 2. Σχετικά με το έργο που προτίθεται να εκτελέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στον Ερασίνο
  Ποταμό – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
 3. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2020 –
  εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
  Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
 4. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2020 –
  εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 5. Περί αποδοχής όρων επενδυτικού δανείου για την προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων και
  ενός (1) πλυντηρίου κάδων – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 6. Περί αποδοχής εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής για την σύναψη και κατάρτιση όρων
  Δανειακής Σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – εισηγητής ο κ. Γ.
  Αθανασόπουλος.
 7. Περί μεταβιβάσεως επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών λόγω θανάτου του
  αδειούχου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 8. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής
  ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 9. Περί καταργήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ηρακλέους αριθ. 15 στο Άργος –
  εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 10. Περί καταργήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Μπελίνου αριθ. 6 στο Άργος –
  εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
  Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
 11. Περί εκτελέσεως του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Κιου με υβριδικό χλοοτάπητα» –
  εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 12. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου Δαλαμανάρας του Δήμου Άργους –
  Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 13. Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μονάδας Μηχανικής Διαλογής
  Απορριμμάτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
  «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Τ.Κ. Μαλανδρενίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 15. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας» – εισηγήτρια η κ. Μ.
  Λαθουράκη.
 16. Περί εγκρίσεως 3
  ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων
  χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 17. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε γήπεδο με υπάρχον κτίριο για την
  δραστηριότητα «ΜΙΚΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΑΦΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΑΦΕΙΟ – ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ)»
  στην εκτός σχεδίου περιοχή Άργους, στη θέση «ΚΑΤΣΙΚΑΝΙΑ» και επί αγροτικής οδού –
  εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 18. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου για υπάρχον εργαστήριο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
  ΦΙΑΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, εκτός του οικισμού Δαλαμανάρας, στη θέση «ΑΞΕΛΟΥ» και επί
  αγροτικής οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 19. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε γήπεδο για σταθμό μεταφόρτωσης
  απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στην εκτός σχεδίου περιοχή Νέας Κιου, στη θέση «ΚΙΟΣΚΙΑ» του Δήμου
  Άργους – Μυκηνών και επί αγροτικής οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 20. Περί επεκτάσεως της χρονικής διάρκειας της άδειας τομής οδοστρώματος στην ΔΕΔΔΗΕ για
  διέλευση υπόγειων καλωδίων – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
  Θέματα Δ/νσης Δόμησης:
 21. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος που βρίσκεται επί της οδού
  Αθανασίου Μπόνη στο Άργος – εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.
 22. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος που βρίσκεται επί της οδού
  Ναυπλίου αριθ. 24 και στο Ο.Τ. 116 στο Άργος – εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.
 23. Περί υλοτομίας ενός (1) δέντρου (ακακία) στην οδό Φείδωνος αριθ. 58 στην Κοινότητα Άργους –
  εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.
  Τρέχοντα θέματα:
 24. Περί μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των δημοτών του Δήμου Άργους – Μυκηνών που
  πλήττονται από τον κορωνοϊόύ COVID-19 έπειτα και από την ΚΤΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6-11-
  2020 – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
 25. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
  «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγήτρια η κ.
  Σ. Σπανού.
 26. Επί της υπ’ αριθ. 32/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
  επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με
  θέμα: «Περί μειώσεως μισθωμάτων κυλικείων» – εισηγήτρια η κ. Σ. Σπανού.
 27. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: οικ. 3479/18-11-2020 εγγράφου της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής
  Ενότητας Αργολίδος με θέμα: «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων
  – Κινηματογράφων και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Αργολίδας για το έτος 2021 –
  εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Κων/νος Μπέγκος
  ΚΟΙΝ.:
  κ. Γενικό Γραμματέα
  κ.κ. Διευθυντές Υπηρεσιών
  Προέδρους Κοινοτήτων
  Υπεύθυνο Portal Δήμου Άργους – Μυκηνών
  ΜΜΕ
Share this:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο