ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΡΙΝΘΙΑΝΕΑ

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων 27.08.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 21 Αυγούστου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 24405

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αιρετών ΟργάνωνΠΡΟΣ

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου Τ.. ………………………….

Δημοτικό Σύμβουλο

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32

Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος

Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 27η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Χρήση Κ.Χ. στη πλατεία Αγίας Άννας στη πόλη της Κορίνθου
 2. Δέσμευση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρο πάρκινγκ (Ρ) για χρήση της αθλητικής εγκατάστασης στο Ο.Τ. 213Γ περιοχής Αγ. Γεωργίου.
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 129/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί συναίνεσης για τη μεταφορά έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 569/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο ΄΄Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες΄΄ στο πρόγραμμα <ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ> στον Άξονα προτεραιότητας ΄΄Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων΄΄
 5. Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη λειτουργία του κολυμβητηρίου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση» από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικό γραφείο μελετών.
 6. Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων» από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικό γραφείο μελετών.
 7. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020
 8. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ τους
 9. Συζήτηση επί της αριθμ. 44318/15-7-2020 εγκ. 243 του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τη δήλωση –διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α΄βαθμού.
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 660.000,00 € για τη προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 12. Αποδοχή παραίτησης του κ. Παπασταμόπουλου Ιωάννη,από μέλος του Δ/κού Συμβουλίου Σχολικής Μονάδας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων και ορισμός νέου μέλους
 13. Τροποποίηση του ΟΠΔ έτους 2020 του νομικού προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 14. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Χρήστου Ρουμελιώτη του Παναγ. και Δήμητρας Παραδείση του Έκτωρα στο Ο.Τ. 739 στου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα -Δέλτα
 15. Αίτημα περί διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) εγκατάστασης (συνεργείο αυτ/των) της «ΔΡΟΥΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας 4, στην Κόρινθο
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Χαράλαμπου του Κων/νου με αρ. κτ. 200α στο ΟΤ 222 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγ. Γεωργίου.
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας. Πολύζου Χρήστου του Ζαχαρία με αρ. κτ. 0514014 στα ΟΤ 667 ,690 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα.
 18. Αίτημα περί διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχημάτων(απότμηση πεζοδρομίου) σε εγκατάσταση (επαγγελματικό εργαστήριο) στον οικισμό Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων
 19. Αίτημα περί διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχημάτων σε εγκατάσταση (εργαστήριο παροχής υπηρεσιών συσκευασίας ελαιολάδου) στον οικισμό Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων
 20. Αίτημα περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε εγκατάσταση (ξυλουργείο) στον οικισμό Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων
 21. Αίτημα περί διαμόρφωσης δύο ανεξάρτητων εισόδων – εξόδων σε εγκαταστάσεις (συνεργεία αυτοκινήτων) του Κων/νου Δράϊνα και Δημητρίου Μάρα στον οικισμό Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων
 22. Αίτημα περί διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε γήπεδο ιδιοκτησίας Σωτηρίου Κουτσογιάννη του Γερασίμου στη θέση «Παληάμπελα» της Κοινότητας Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων, για χρήση κατοικίας
 23. Αίτημα περί έγκρισης εισόδου – εξόδου μονάδας (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της Κοινότητας Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων
 24. Αίτημα περί έγκρισης εισόδου – εξόδου εγκατάστασης (συσκευαστηρίου) στη θέση «ΦΥΝΤΑΝΙΑ Ή ΚΑΡΑΤΖΑΣ» της Κοινότητας Άσσου του Δήμου Κορινθίων
 25. Αίτημα περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας “DAILY FRUITS IKE” στη θέση «Ποσειδωνία» στη Κόρινθο.
 26. Αίτημα περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΛΑ Ι.Κ.Ε.» στη περιοχή «Μπαθαρίστρα» στη Κόρινθο.
 27. Αίτημα περί έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ-ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΕ» στη θέση ΄΄ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ΄΄ Κοινότητας Εξαμιλίων
 28. Αίτημα περί έγκριση εισόδου – εξόδου εγκατάστασης της εταιρείας «ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση ΄΄Βάλτος΄΄ Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου
 29. Αίτημα περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» στη περιοχή «Μπαθαρίστρα» στη Κόρινθο
 30. Ορισμός επιστροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ»
 31. Ορισμός επιτροπής προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
 32. Ορισμός επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ»
 33. Ορισμός επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
 34. Ορισμός επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ»
 35. Ορισμός επιτροπής προσωρινής –οριστικής επιτροπής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
 36. Ορισμός επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ»
 37. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης και καθορισμός όρων δημοπρασίας
 38. Παραχώρηση χώρου στο Πνευματικό Κέντρο Αθικίων για στέγαση των γραφείων του αθλητικού – πολιτιστικού σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΙΚΙΩΝ»
 39. Αποδοχή συνεργασίας με την ΜΚΟ «Μπορούμε», για την υλοποίηση του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια – Covid19»
 40. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Υπουργείο Οικονομικών για την

παραχώρηση χρήσης χώρου του Δήμου και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία «Κέντρου Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών»

 1. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου για περίθαλψη – φιλοξενία αδέσποτων ζώων
 2. Έγκριση εκτέλεσης των ενταγμένων έργων για τα οποία επιχορηγήθηκε ο Δήμος καθώς και την αποπληρωμή των παρόχων/ προμηθευτών αυτών στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
 3. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ για εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ΚΝΕ -ΟΔΗΓΗΤΗ
 4. Ονομασία ανωνύμου οδού στον οικισμό Κάτω Αλμυρής (περιοχή Κοκκώσι)
 5. Μετονομασίας της οδού 61ης περιοχής Μπαθαρίστρας Κορίνθου
 6. Ονομασία δύο ανώνυμων οδών εντός οικισμού (θέση Κοκκινιά) στη Κοινότητα Σοφικού
 7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων
 8. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο