Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή

Με συνολικά 54 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, η Οικονομική Επιτροπή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Τ.Κ. 22131 Τρίπολη
Πληροφορίες: Μαρία Καραλή
Χριστίνα Κάτσουλα
Γιώτα Καλογεροπούλου
Τηλέφωνο: 2713.601168
2713.601112
Fax: 2713.601175
E-mail: mariakarali77@gmail.com
katsoula@arcadia.gr
kalogeropoulou@arcadia.gr
Τρίπολη, 1/7/2020
Αρ. Πρωτ : οικ. 149935/37209
ΠΡΟΣ :
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής (με e-mail)

 1. ΚΑΠΕΛΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 2. ΒΕΡΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
 3. ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΝΙΚΩΝΑ
 4. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΔΡΕΑ
 5. ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 6. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 7. ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
 8. ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
 9. ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 10. ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ
  (στους οποίους εφιστούμε την
  προσοχή ότι σε περίπτωση κωλύματος
  τους οφείλουν να ειδοποιήσουν τον
  αναπλήρωτή τoυς)
  ΚΟΙΝ/ΣΗ:
  1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
  Επιτροπής (με e-mail)
  2)κ. Περιφερειάρχη (με e-mail)
  3)κ. Εκτελεστικό Γραμματέα (με e-mail)
  4)κ.κ. Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες (με
  e-mail)
  5)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
  Ενοτήτων Αργολίδας , Αρκαδίας ,Κορινθίας ,
  Λακωνίας και Μεσσηνίας (με e-mail)
  6) κ. κ. Επικεφαλής Παρατάξεων που δεν
  συμμετέχουν στην Ο.Ε. (με e-mail)
  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής »
  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
  Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί
  στις 6/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας
  Πελοποννήσουγια τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
  του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως
  τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  Σημειώνεται ότι όσες αποφάσεις ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις της Οικονομικής
  Επιτροπής στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
  της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και
  κατ ΄ εφαρμογή 1. των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού
  Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), 2. Της αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:
  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 3. Την με αριθμ. Πρωτ. 1822/16-3-
  2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θ’
  ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην παρούσα συνεδρίαση.
  Α/Α Π.Ε Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
 11. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 133536-21283 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του
  έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ
  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
  ΙΝΑΧΟΥ & ΞΕΡΙΑ” Π/Υ :270.000,00 €,
  ΚΩΔ.:2014ΕΠ52600002, cpv: 45246400-
  7, κωδ. ΕΣΗΔΗΣ: 88180
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 12. 125536-20112 Μερική τροποποίηση απόφασης
  αριθμ.576/2020 Οικονομικής Επιτροπής
  Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω
  αντικατάστασης μελών Επιτροπής.
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 13. 136151-21640 Έγκριση πρακτικού Α επιτροπής
  αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού
  για την υλοποίηση του έργου
  “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ
  ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ
  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ”
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 14. 138690-22038 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου
  δικαιολογητικών του προσωρινού
  αναδόχου του έργου:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  (2017-2019)ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΙΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ
  Ε.Ο. 7 (Α΄ΦΑΣΗ), Π/Υ:650.000,00 € με
  ΦΠΑ Κωδ. Έργου: 2017ΕΠ52600011,
  CPV: 45233120-6 ΚΩΔ.ΕΣΗΔΗΣ:87374
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 15. 146361-971 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του
  Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ
  Αργολίδας περί της μη άσκησης ενδίκων
  μέσων κατά της αριθμ. 96/2020
  απόφασης Μονομελούς Διοικητικού
  Πρωτοδικείου Τρίπολης (υπόθεση
  αγωγή αποζημίωσης Αθανασίου
  Σταυράκη)
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  6.
  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  131182-25747 Έγκριση πρακτικού για την απόσυρση
  μηχανημάτων έργου με αριθμό
  κυκλοφορίας ΜΕ 122526 ΙΧ και ΜΕ
  122535 ΙΧ της Π.Ε. Κορινθίας.
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 16. 124771-24412 Έγκριση όρων του ανοιχτού
  διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης
  γενικών υπηρεσιών και συγκρότηση
  επιτροπής/ αξιολόγησης με τίτλο
  «Αποχιονισμός περιόδων 2019-2020
  και 2020-2021 οδικού δικτύου
  αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
  Κορινθίας”.
  ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 17. 135579-26680 Έγκριση των τευχών και των όρων
  Δημοπράτησης και της Δημοπράτησης
  του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ
  ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»
  (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
  Προϋπολογισμού: # 60.000,00 € #
  καθώς και της συγκρότηση επιτροπής
  διαγωνισμού δημοπρασίας.
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 18. 139512/27416 Έγκριση Πρακτικού Της Επιτροπής
  Διενέργειας, Αξιολόγησης και
  παρακολούθησης του Ηλεκτρονικού,
  ανοικτού, κάτω των ορίων, μειοδοτικού
  διαγωνισμού για τη διενέργεια ανοιχτού
  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη
  μεταφορά ατόμων ΑμεΑ από και προς το
  «Ευθύμειο Κέντρο», προϋπολογισμού
  187.380,61€ συμπεριλαμβανομένου
  Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων
  προαίρεσης και με κριτήριο
  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
  τιμής
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019
  (ΑΔΑΜ: 19PROC005902344 2019– 11-
  25)
  ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 81847
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 19. 141904-27948 Εγκριση πρακτικών της Επιτροπής
  διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού
  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2020
  Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:20PROC006641831)
  της Π.Ε . Κορινθίας για την προμήθεια
  γραφικής ύλης και φωτοτυπικού
  χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
  της Π.Ε. Κορινθίας, των Δ/νσεων
  Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Σ.Υ. Ν.
  Κορινθίας
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 20. 140083/361 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του
  δικηγόρου που υπηρετεί με πάγια
  έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής
  Υπηρεσίας ΠΕ Κορινθίας σχετικής με
  υπόθεση του κ.Δημητρίου Φλεβάρη
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  12.
  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  136603-17957 Έγκριση τροποποίησης της
  αρ.2169/19.6.2019 (ΑΔΑ:6ΤΟΓ7Λ1-ΛΝΔ)
  Απόφασης Ο.Ε. και ανάδειξη οριστικού
  μειοδότη για το είδος βασικής υλικής
  συνδρομής μέλι, στα πλαίσια της
  διενέργειας του Ηλεκτρονικού,
  ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού
  διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ)
  ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ»,συνολικού π/υ:
  287.060,03 € χωρίς Φ.Π.Α.
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 21. 127404-16834 Έγκριση της υπ.αρ.οικ.
  120382/15999/2020(ΑΔΑ: ΨΞ297Λ1-
  Φ2Ζ) Απόφασης Περιφερειάρχη
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 22. 142703-18729 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής
  Διαγωνισμού στα πλαίσια της
  διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού
  κάτων των ορίων μειοδοτικού
  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
  για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
  ΝΕΑΠΟΛΗΣ” π/υ 168.000 ευρώ
  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 23. 143636/18834 Έγκριση ακύρωσης της διαδικασίας του
  συνοπτικού διαγωνισμού
  “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ
  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ” π/υ 45.000 με ΦΠΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 24. 142803/18741 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικ/κών
  κατακύρωσης της επιτροπής
  διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
  ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ
  ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ»στο πλαίσιο της
  ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού
  συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε
  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 25. 144842-18977 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του
  έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 86
  ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ”
  π/υ 400.000 ευρώ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε
  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 26. 141601-18600 Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας
  του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
  ΡΑΣΙΝΑΣ”
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε
  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 27. 144833-18974 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του
  έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ
  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 27 ΣΚΑΛΑ –
  ΓΕΡΑΚΙ- ΒΑΜΒΑΚΟΥ – ΔΙΑ
  ΓΡΑΜΜΟΥΣΗΣ , ΒΡΟΝΤΑΜΑ
  ΖΑΡΑΦΩΝΑΣ ΑΓΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΖΙΤΖΙΝΑ”
  π/υ 400.000 ευρώ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε
  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 28. 146945-19292 Έγκριση 2ουπρακτικού ελέγχου
  δικ/κών κατακύρωσης του έργου
  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ
  ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ»
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 29. 146447-19193 Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού
  διαγωνισμού με αντικείμενο
  «Προμήθεια ηλεκτρονικών
  υπολογιστών και περιφερειακού
  εξοπλισμού για τις ανάγκες των
  υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας” , π/υ:
  58.900,87 € (συμπ. ΦΠΑ), όρων
  Διακήρυξης και μελών Επιτροπής
  Διαγωνισμού και Ενστάσεων.
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 30. 146776-19267 Έγκριση πρακτικού για τη συγκρότηση
  τριμελών επιτροπών με τους
  αναπληρωτές τους για την παραλαβή
  υλικών και βεβαίωση παροχής
  υπηρεσιών, που αφορούν προμήθειες
  έτους 2020.
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  23.
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  27546 Εγκριση για εκποίηση λόγω
  ακαταλληλότητας ή ασύμφορης
  κυκλοφορίας επιβατικών Ι.Χ. και
  μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Π.Ε.
  Μεσσηνίας.
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 31. 783 Ορισμός δικηγόρου με έμμισθη εντολή,
  προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την
  άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
  αριθμ. Α85/2020 απόφαση του
  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
  Καλαμάτας
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 32. 784 Ορισμός δικηγόρου με έμμισθη εντολή,
  προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την
  άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
  αριθμ. Α87/2020 απόφαση του
  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
  Καλαμάτας
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 33. 804 Ορισμός δικαστικού επιμελητή
  προκειμένου να επιδώσει το α.π.
  23991/2-6-2020 έγγραφο της
  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
  Μεσσηνίας και την αμοιβή αυτού
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 34. 27729 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής
  Διαγωνισμού ελέγχου των
  δικαιολογητικών του προσωρινού
  αναδόχου του ηλεκτρονικού
  διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για
  τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης
  αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΡΔΑΜΥΛΗ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ (2019)» –
  Α/Α 88386 στο ΕΣΗΔΗΣ.
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 35. 26431 Έγκριση πρακτικού της διαδικασίας
  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
  δημοσίευση της Διεύθυνσης Τεχνικών
  Έργων Περιφερειακής Ενότητας
  Μεσσηνίας και ανάδειξη μειοδότη του
  έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ
  ΠΡΟΣΗΜΕΝΟ ΜΩΛΟ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
  ΜΑΝΗΣ» με προυπολογισμό 74.400,00
  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24%.
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
 36. 144544-954 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του
  Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ
  Αργολίδας σχετικά με την μη άσκηση
  ενδίκων μέσων κατά της Ν23/2020
  απόφασης Διοικητικού Εφετείου
  Τρίπολης
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 37. 29919 Έγκριση όρων της διακήρυξης του
  έργου: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ
  Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(2020)” π/υ 350.000
  ευρώ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 38. 29796 Έγκριση παράτασης προθεσμίας
  περαίωσης με ποινικές ρήτρες του
  έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
  Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018)” π/υ 600.000
  ευρώ αναδόχου ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 39. 846 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης της
  δικηγόρου Καλαμάτας κ.Πολυτίμης
  Μπεγέτη σχετική με τυχόν δικαστικές
  ενέργειες εκ μέρους της Περιφέρειας
  Πελοποννήσου για αξιόποινες πράξεις
  που έχουν συντελεσθεί στην περιοχή
  “Μπιρμπίτα” του Δήμου Καλαμάτας
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 40. 841 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να
  γνωμοδοτήσει σχετικά με ερωτήματα
  που τίθενται στο α.π. 25775/11-6-2020
  έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής
  Υποστήριξης, Προσόδων και Περιουσίας
  της ΠΕ Μεσσηνίας
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 41. 28542 Έγκριση πρακτικού του ηλεκτρονικού
  διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και την
  ανάδειξη μειοδότη του έργου: “
  ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ης ΕΠ.ΟΔΟΥ
  ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ – ΛΟΓΓΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΥΛΟΣ” π/υ 247.000 ευρώ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  35.
  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  135492-33936 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας
  ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του
  έργου: «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΆΓΚΗ
  ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΌΤΗΤΑΣ ΛΌΓΩ
  ΚΑΘΙΖΉΣΕΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΊΑ ΣΤΗΝ
  ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΝΙΟΧΩΡΙ- ΧΩΡΑ- ΡΑΧΕΣ»
  Προϋπολογισμού: 200.000,00 € με ΦΠΑ
  από πιστώσεις ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600012
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 42. 127911-32207 Έγκριση παράτασης διάθεσης μέχρι
  31/12/2020 του κρατικού μηχανήματος
  Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας
  Πελοποννήσου Ι.Χ.Μ.Ε. 122088,
  σαρώθρου εργοστασίου κατασκευής
  IVECO , στο δήμο ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης νομού Κορινθίας.
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 43. 144433-35921 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού
  διαγωνισμού , τευχών και ορών
  δημοπράτησης και συγκρότηση
  Επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
  ΟΔΟΥ (αρ.10) ΚΙΒΕΡΙ – ΑΣΤΡΟΣ” π/υ
  250.000 ευρώ απο πιστώσεις ΙΔΙΟΙ
  ΠΟΡΟΙ / ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 44. 124861-31414 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του
  έργου: “Εργασίες αποκατάστασης
  κατεστραμμένων τμημάτων και
  βελτίωση χάραξης της επαρχιακής οδού
  Βλαχοκερασια- Κολλίνες” π/υ 700.000
  ευρώ , αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 45. 129363-32548 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του
  έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΡΣΗ
  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ
  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΧΕΣ – ΧΩΡΑ –
  ΝΕΟΧΩΡΙΟ”” π/υ 300.000 ευρώ ,
  αναδόχου ΚΟΤΣΙΦΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 46. 144012-35844 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του
  έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
  ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
  ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ”” π/υ 150.000
  ευρώ , αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 47. 144507-35945 Ματαίωση σύναψης δημόσιας
  σύμβασης και επανάληψη ανοικτού
  ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω
  ΕΣΗΔΗΣ του έργου:
  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
  ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
  ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ” π/υ 130.000 ευρώ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 48. 145117-36087 Ματαίωση σύναψης δημόσιας
  σύμβασης του έργου:
  “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ
  ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
  ΟΔΟ ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ
  ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ)” π/υ 250.000 ευρώ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  43.
  ΕΔΡΑΣ
  128771-830 Έγκριση ή μη Γνωμοδότησης και αμοιβής
  του δικηγόρου Τρίπολης κ. Νικολάου
  Κατσή σχετικής με την άσκηση ή μη
  ενδίκων μέσων κατά της αριθ,. 319/2019
  απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης
  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 49. 132627-33299 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
  εκπροσώπηση υπαλλήλου της Δ/νσης
  Τεχνικών Έργων κατά την ακροαματική
  διαδικασία της 5ης Νοεμβρίου 2020
  ενώπιον του Εισαγγελέα
  Πλημμελειοδικών Κυπαρισσίας
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 50. 136209-903 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να
  γνωμοδοτήσει επί των αναφερομένων
  στο α.π. 133235/13/15-6-2020 έγγραφο
  του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου
  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 51. 146452/36392 Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης
  προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 52. 140548-35073
  Έγκριση:
  1.σκοπιμότητας και των όρων
  διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
  του έργου “Προμήθεια τεσσάρων (4)
  ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την
  ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας
  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”
 53. Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπών
  Διενέργειας του Διαγωνισμού και
  Ενστάσεων”
  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 54. 140556-35078 Έγκριση :
  1.σκοπιμότητας και των όρων της υπ΄
  αριθ. 2/2020 Ανακοίνωσης “Περί
  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
  μίσθωσης έργου , στα πλαίσια του
  έργου Green Building του
  προγράμματος ENI CBC MED
  2.Σύστασης & συγκρότησης επιτροπών
  αξιολόγησης των αιτήσεων των
  υποψηφίων & ενστάσεων
  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 55. 144231-35879
  Έγκριση του Πρακτικού του Σταδίου
  Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της
  ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
  έργουμε συστημικό αριθμό 90139:
  «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου
  Κτιρίου Καρύταινας»,
  προϋπολογισμού: 210.000,00 €.
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 56. 1125686-31570
  Έγκριση διακοπής της διαδικασίας
  ανάθεσης των έργων:
  1.“ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΖΕΜΕΝΟ”, προϋπολογισμού:
  60.000,00€,
  2.“ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΖΙΚΑ”,
  προϋπολογισμού: 60.000,00€ και
  3.“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΒΛΑΒΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ
  ΡΟΖΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ”, προϋπολογισμού:
  60.000,00€.
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 57. 145866-36242 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ με την 1η
  Σ.Σ. και
  1
  ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:
  «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΣΑΡΙ»,
  Προϋπολογισμού : 30.000,00€ με ΦΠΑ
  Χρηματοδότηση: 5o ΕΑΠ
  Αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  Β.ΚΟΥΡΙΑΜΠΑΛΗ .Ε.Δ.Ε.»
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 58. 50787-12045
  Έγκριση του Πρακτικού του Σταδίου
  Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της
  ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
  έργουμε συστημικό αριθμό 84310:
  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ
  ΤΟΥΘΟΑ», προϋπολογισμού:
  237.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
  ΦΠΑ)
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 59. 142323-35436
  Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας
  περαίωσης εργασιών του έργου:
  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
  Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», προϋπολογισμού
  711.290,32 €, αναδόχου «ΑΣΠΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 60. 146696-977 Έγκριση της με αριθμ. Πρωτ.
  146696/977/29-6-2020 απόφασης
  Περιφερειάρχη
  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Share this:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο